Внутрішня медицина є базою для грунтовного вивчення класики iнтернiстики.

На кафедрi навчаються студенти IV, V, VІ курсів іноземного факультету, які вивчають основи внутрішньої медицини, ендокринологію i професiйнi хвороби. Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. Успiшна реалiзацiя навчальної програми можлива завдяки потужнiй клiнiчнiй базi кафедри, яка включає обласнi вiддiлення і відділення невідкладних станів лікарні швидкої допомоги та циклову систему викладання, за якої кожний викладач, як фахівець, викладає відповідний цикл. Стержнем навчального процесу є формування у студентiв основ клiнiчного мислення. Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». Для кращого засвоєння предмету цiкавi у дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв, а також на клiнiчних конференцiях. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Для унiфiкацiї облiку оволодiння практичними навичками i об'єктивiзацiї контролю за навчанням студентiв колективом кафедри видано друкарським способом "Робочий журнал з циклу "Внутрiшнi хвороби" i "Журнал оцiнки промiжного рiвня знань" для студентів VІ курсу.

Викладачі кафедри доц. Гусак С.Р. (фасилітаторка) та доц. Квасніцька О.С. беруть участь в групах рівних у ТНМУ,

які є новим, ефективним форматом безперервного професійного розвитку викладачів (2021 рік)

Оскільки у 2020 році було оголошено загально-національний карантин, практичні заняття та екзаменаційні сесії для студентів університету проводяться в режимі онлайн із використанням системи Moodle та іншого сучасного програмного забезпечення.

Заняття із внутрішньої медицини у дистанційному форматі проводять доц. Слаба У.С., асист. Франчук М.В. (2020 рік)

Доцент Квасніцька О.С. проводить заняття з студентами у відділенні гемодіалізу (2019 рік)

Доц. Лихацька Г.В. зі студентами на занятті з гастроентерології (2019 рік)

Доцент Гусак С.Р. пояснює студентам особливості перебігу ревматологічного захворюваня (2019 рік)

Студенти навчаються клінічній майстерності

на обході проф. Сміян С.І. у ревматологічному відділі (2016 рік)

Асистент Свистун І.І. навчає студентів ендокринології (2015 рік)

Кафедрою внутрішньої медицини № 2 було оптимізовано методику викладання основ внутрішньої медицини шляхом посилення практичної орієнтації занять із урахуванням засад кредитної трасферно-накопичувальної системи. Як відомо, належне опанування практичних навичок студентами є важливою ланкою в підготовці лікаря і невід’ємною частиною навчального процесу.

Викладачі кафедри, маючи відповідну лікарську спеціалізацію, закріплені за певним циклом внутрішніх хвороб (кардіологія, ревматологія, пульмонологія тощо). Такий підхід забезпечує краще розуміння студентами суті предмету, сучасних методів діагностики і лікування основних захворювань внутрішніх органів. Акцент робиться на навичках збору анамнезу, проведення фізикального обстеження та проведення диференціальної діагностики частих клінічних проявів захворювань, а також на вивченні особливостей лікування відповідної патології. Важливо, що викладач на прикладі тематичного хворого навчає студентів, враховуючи як постулати доказової медицини, так й індивідуальні особливості кожного пацієнта. Традиційно на кожному циклі намагаємося, щоб кожен студент самостійно проводив курацію окремого хворого згідно теми заняття, після чого заповнював протокол обстеження хворого, який включає скарги, анамнез, дані об'єктивного обстеження, інтерпретацію лабораторних та інструментальних досліджень, провідні синдроми, обгрунтування клінічного діагнозу, клінічний діагноз, лікування і рекомендації. За відсутності в клініці хворих з відповідною патологією під час курації моделюємо клінічну ситуацію на прикладі пацієнта з іншою нозологією. Альтернативою є розгляд історій хвороб віртуальних пацієнтів, за якими студенти також заповнюють протоколи обстеження.
Доцент Лихацька Г.В. пояснює студентам принципи ендоскопії (2016 рік)

Досвід, який отримали працівники кафедри, викладаючи внутрішні хвороби іноземним студентам в умовах кредитної трансферно-накопичувальної системи, став підґрунтям для написання двох англомовних навчальних посібників рекомендованих методкомом Міністерства охорони здоров’я України для навчання англомовних іноземних студентів IV і V курсів в українських медичних вузах. Дані посібники було видано відповідно у 2013 і 2014 роках, друге (оновлене і доповнене) їхнє видання побачило світ у 2015 і 2016 роках. Вони містять розділи з основних циклів внутрішньої медицини, які супроводжуються прикладом тестових ситуаційних задач, що сприяють кращому розумінню матеріалу студентами та його наближенню до реальної практики.

Перші видання англомовних посібників із внутрішньої медицини, написаних колективом кафедри за редакцією проф. С.І. Сміян (2013, 2014 роки)

Кредитна трасферно-накопичувальна система стимулює студентів до аудиторної і позааудиторної самостійної роботи. Це забезпечує гармонійний розвиток студентів залежно від їх індивідуальних здібностей, оскільки саме вона передбачає самовдосконалення особистості молодого медика та створює підгрунтя до одного з основних принципів сучасної освіти – навчання протягом усього життя. Під час самостійної роботи студенти працюють з літературою, даними веб-сайту кафедри та інтернету, вдосконалюють практичні навички. Вже починаючи з IV курсу студенти мають змогу готувати презентації лекцій на тематику циклу із внутрішньої медицини, яким вони найбільше зацікавлені, після чого демонструюють підготовлений матеріал своїм одногрупникам під контролем викладача. Така форма викладення матеріалу допомагає всім студентам взяти участь у дискусії та сприяє оптимальнішому вибору студентів із здібностями до наукової роботи. Окремі студенти, здебільшого члени студентського наукового гуртка кафедри, беруть участь в затвердженій Вченою радою університету та студентським науковим товариством програмі «Студентська наука та профорієнтаційне навчання». В межах цієї програми вони кілька разів на тиждень працюють у профільному відділенні під керівництвом свого куратора, проводячи обстеження хворих та навчаючись правильно інтерпретувати та статистично обробляти отримані результати. Щороку за результатами клінічних студентських досліджень публікується кілька друкованих робіт, а деякі студентські презентації зайняли призові місця на міжнародних студентських наукових конференціях.

Група студентів-гуртківців кафедри на чолі з Мудасаром Аміном, який отримав перше призове місце на 11 конгресі EMSA - Європейської медичної студентської асоціації (2017 рік)